Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42112
Назва: Інституалізація криптовалюти: регулювання, правовий статус, облік і оподаткування
Інші назви: Cryptocurrency institualization: regulation, legal status, accounting and taxation
Автори: Спільник, Ірина
Ярощук, Олексій
Spilnyk, Iryna
Yaroshchuk, Oleksiy
Ключові слова: криптовалюта
криптоіндустрія
цифрова економіка
регуляторна політика
платіжна система
блокчейн
законодавча база
правовий статус
стандарти
бухгалтерський облік
фінансова звітність
оподаткування
cryptocurrency
cryptoindustry
digital economy
payment system
Blockchain
regulatory policy
legislative framework
legal status
standards
accounting
financial reporting
taxation
Дата публікації: 2020
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Спільник, І. Інституалізація криптовалюти: регулювання, правовий статус, облік і оподаткування [Текст] / Ірина Спільник, Олексій Ярощук // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. наук. журн. - 2020. - Вип. 2. - С. 81-92.
Короткий огляд (реферат): Вступ. У статті дано критичну оцінку ситуації, а також обговорюються проблемні аспекти та перспективи інституалізації криптовалюти. Зважаючи на зростаючий інтерес суспільства до обігу криптовалют, біржові тенденції, переваги і можливості для економіки, а також пов’язані з ними загрози і виклики, регуляторна політика і належне правове поле є вкрай необхідними. Без визначення правого статусу криптовалюти неможливе вирішення проблеми юридичних, облікових та податкових наслідків криптовалютних операцій. Відсутність стандартів і чітких рекомендацій відповідних методичних органів зумовила необхідність проведеного пошуку та систематизації міжнародної практики бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо операцій з криптовалютами та їх оподаткування. Методи. Авторами застосовано діалектичний метод пізнання та загальнонаукові принципи комплексних досліджень, які включають емпіричні, теоретико-когнітивні та загальні логічні методи. Зазначений методичний інструментарій використано для виявлення підходів, оцінки трендів криптовалютного обігу та ринку криптовалют, розгляду сутності та розкриття особливостей криптовалюти, ідентифікації методологічних проблем інтеграції криптовалюти та пов’язаних операцій у систему обліку і фінансової звітності, диференціація підходів до визначення правового статусу криптовалюти. Результати. Безперечно, криптовалюта має потенціал. Але для реалізації цього потенціалу, стимулювання зростання, збільшення доступності, підвищення рівня довіри, ефективного масштабування бізнесу та його взаємодії з контролюючими органами необхідне створення більш інституційно-дружнього середовища. Без відповідного законодавчого регулювання обігу та визначення правового статусу криптовалют, а також за відсутності відповідних чітких рекомендації методичних органів у сфері обліку та оподаткування, чимало правових а також теоретичних та прикладних питань обліку і оподаткування принципово не можуть бути вирішені. Перспективи. З метою врегулювання цих відносин в європейському та загальносвітовому контексті вітчизняним законотворцям, регуляторам та науковцям необхідно активно аналізувати досвід інших країн, вивчати наукові напрацювання і провадити подальші власні дослідження. Introduction. The article gives a critical assessment of the situation and discusses the problematic aspects and perspectives of the institutionalization of cryptocurrency. Given the growing public interest in cryptocurrencies circulation, stock market trends, benefits and opportunities for the economy, as well as the associated threats and challenges, regulatory policy and the legislative framework are imperative. It is impossible to solve the problem of legal, accounting and tax consequences of cryptocurrency transactions without determining the legal status of a cryptocurrency. The lack of standards and clear recommendations of the relevant methodological authorities necessitated the search and systematization of international accounting, financial reporting and taxation practice on cryptocurrency transactions. Methods. The authors applied the dialectical method of cognition and general scientific principles of complex research, which include empirical, general logical, theoretical and cognitive methods. These methodological tools are used to identify approaches, assess trends in cryptocurrency circulation and cryptocurrency market, consider the nature and disclosure of cryptocurrency, identify methodological problems of integration of cryptocurrency and related transactions in the system of accounting and financial reporting, differentiation of approaches to determining legal status. Results. Undoubtedly, cryptocurrency has potential. However, to realize this potential, stimulate the growth, increase the accessibility and the level of trust, effectively scale of the business and its interaction with regulatory authorities, it is necessary to create a more institutionally friendly environment. Without appropriate legislative regulation of circulation and determination of the legal status of cryptocurrencies, as well as in the absence of clear recommendations of methodological bodies in the field of accounting and taxation, many legal, theoretical, and applied issues of accounting and taxation cannot be resolved. Discussion. Domestic lawmakers, regulators and scientists have to analyze actively the experience of other countries, to study scientific developments and to conduct further research in order to normalize these relations in the European and global context.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42112
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2020 рік Випуск 2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Спільник.pdf336.25 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.