Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/43150
Назва: Цифровий облік: поняття, витоки та актуальний дискурс
Інші назви: Digital accounting: concepts, roots and current discourse
Автори: Бруханський, Руслан
Спільник, Ірина
Brukhansky, Ruslan
Spilnyk, Iryna
Ключові слова: цифровізація
цифрова економіка
цифровий облік
бухгалтерський облік
інформаційні технології
Інтернет
електронна комерція
облікова інформація
digitalization
digital economy
digital accounting
accounting
information technologies
Internet
e-commerce
accounting information
Дата публікації: 2020
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Бруханський, Р. Цифровий облік: поняття, витоки та актуальний дискурс [Текст] / Руслан Бруханський, Ірина Спільник // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. наук. журн. - 2020. - Вип. 3-4. - С. 7-20.
Короткий огляд (реферат): Вступ. У статті досліджено сутність поняття «цифровий облік», висвітлено його історичні витоки та актуальний дискурс в контекстному взаємозв’язку і взаємообумовленості бухгалтерського обліку, інформаційних технологій, всесвітньої мережі Інтернет, електронної комерції, інтернету речей тощо. Відповідно набувають актуальності питання переосмислення ролі та місця обліку в цифровій економіці, дослідження зміни його змістових, методологічних і концептуальних засад під впливом зростання інформаційного потенціалу цифрового економічного простору. Методи. Авторами застосовано діалектичний метод пізнання та загальнонаукові прийоми і принципи комплексних досліджень, які включають емпіричні, теоретико-когнітивні та загальні логічні методи. Зазначений методичний інструментарій використано: спостереження, порівняння, опис, узагальнення для розгляду сутності та розкриття особливостей цифрового обліку; історичний і логічний підходи до висвітлення його витоків та еволюції; аналіз, синтез, аналогію і абстрагування для оцінки тенденцій розвитку сучасного обліку в умовах цифрових трансформацій суспільного і економічного розвитку та формування глобального інформаційного простору; системний підхід до ідентифікації методологічних проблем його інтеграції у систему інтелектуального управління бізнесом. Результати. Сформульовано висновок про те, що значні технологічні та інформатизаційні зрушення, а також зростання потенціалу цифрового економічного інформаційного простору стимулюють модернізацію бухгалтерської науки, сприяють розвитку методології та організації облікового процесу, актуалізують проблему позиціювання облікової діяльності, професії бухгалтера та науки про облік. Перспективи. За цих обставин виникає ряд передумов для формування нової цифрової парадигми бухгалтерського обліку. А тому вкрай важливими є подальші наукові здобутки – нові концепції, дослідницькі підходи, розробки певних видів обліку тощо. Introduction. The article explores the essence of the concept of “digital accounting", highlights its historical roots and current discourse in the contextual relationship and interdependence of accounting, information technology, the World Wide Web (the Internet), e-commerce, the Internet of Things and more. Accordingly, the issues of rethinking the role and place of accounting in the digital economy, the study of changes in its semantic, methodological and conceptual principles under the influence of the growth of information potential of the digital economic space. Methods. The dialectical method of cognition and general scientific principles of complex researches are applied in the course of scientific research, which include empirical, theoretical-cognitive and general logical methods. These methodological tools are used to consider the essence and disclose the features of digital accounting (observation, comparison, description, generalization); historical and logical approaches to highlighting of its roots and evolution; analysis, synthesis, analogy and abstraction to assess trends in modern accounting in the context of digital transformations of social and economic development and the formation of a global information space; systematic approach to the identification of methodological problems of its integration into the system of intelligent business management. Results. It is concluded that significant technological and informatization changes, as well as the growth of the potential of digital economic information space stimulate the modernization of accounting science, promote the development of methodology and organization of the accounting process, actualize the problem of positioning of accounting as activity, the profession of accountant and the science of accounting. Discussion. Under these circumstances, there are a number of prerequisites for the formation of a new digital paradigm of accounting. Therefore, further scientific researches are extremely important - new concepts, research approaches, development of certain types of accounting and so on.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/43150
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2020 рік Випуск 3-4

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Бруханський.pdf509.95 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.