Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/4406
Назва: Сутнісно-функціональний аналіз мас-медіа
Інші назви: Essential-functional analysis of media
Автори: Імерідзе, Максим
Imeridze, Maksym
Ключові слова: масова комунікація
мас-медіа
інформаційне суспільство
психоінформаційні технології
медіаосвіта
медіакомпетентність
технологія навчання
медіа освітня технологія
медіапродукти
mass communication
mass media
information society
psycho-information technologies
media education
media competence
technology of education
media education technology
media products.
Дата публікації: 2016
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Імерідзе, М. Сутнісно-функціональний аналіз мас-медіа [Текст] / Максим Імерідзе // Психологія і суспільство. - 2016. - № 1. - С. 109-113.
Короткий огляд (реферат): На сьогодні вчені провели ретельний аналіз феноменології “засоби масової інформації” та виявили особливості впровадження елементів медіаосвіти у систему підготовки фахівців. Проте малодослідженою залишається специфіка формування навичок сучасної медіакомпетентності в науково-дослідних та освітніх колах й, передусім, серед студентів вітчизняних ВНЗ. Аналіз концепції медіаосвіти вимагає насамперед термінологічного розмежування основних понять, тому що існуючі підходи до визначення принципів концепції розвитку “медіа” і шляхів їх реалізації у практиці підготовки майбутніх гуманітаріїв залишаються не повно обґрунтованими. У пропонованій розвідці доведено, що медіаосвітні технології - методично організаційні засоби освітнього процесу, які охоплюють періодичні видання, радіо, телебачення, кіно і програмне забезпечення апаратних засобів й устаткування та дають змогу збирати, обробляти, накопичувати, зберігати і перетворювати потрібну інформацію. їх використання в навчальному процесі вищих навчальних закладів не тільки бажане, а й конче нагальне, адже вони виконують цілу низку функцій: інформатизації навчального процесу (доступ до різних джерел інформації); інтенсифікації викладання та навчання студентів; вмотивування студентів до пізнання; уможливлення продуктивної інтерактивної взаємодії; моніторинг процесу навчання; підвищення ефективності освітньої діяльності студентів; спонукання до пізнавальної творчої та особистісної креативності. Today scientists have conducted careful analysis of phenomenology “media” and have found peculiarities of implementation elements of media education in the system of training specialists. However, less explored stays the specificity of formation skills of modern media competence in scientific-research and educational circles and, above all, among students of national universities. Analysis of the concept of media education requires first of all terminological distinction of main concepts because existing approaches to defining principles of the concept of development “media” and ways of their realization in practice of training future humanitarians stays not fully substantiated. In the proposed exploration proved that mediaeducational technologies – methodically organizing means of educational process which covering periodicals, radio, television, film and software of hardware and equipment and allow to collect, process, store, save and convert the necessary information. Their use in the educational process of higher education institution is not only desirable, but absolutely urgent, as they perform a number of functions: informatization of education process (access to various sources of information); intensification of teaching and student’s studying; motivation students to knowledge; enabling productive interactive interaction; monitoring of the study process; rise of efficiency educational activity of students; prompting to cognitive creative and personal creativity.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4406
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2016. - № 1 (63)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Імерідзе М..pdf214.92 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.