Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/4407
Назва: Моделі і схеми профілактичної служби університету
Інші назви: Models and schemes of prophylactic work of psychological service of university
Автори: Надвинична, Тетяна
Nadvynychna, Tetiana
Ключові слова: система вищої освіти
університет
студентський вік
психологічна служба
професійна діяльність
психопрофілактика
психодіагностика
психопросвіта
психокорекція
психогігієна
рівні здійснення психопрофілактики
психічне здоров ’я
циклічно-учинковий підхід
превентивна психологія
теоретична модель
циклічно-вчинкова модель
принцип вчинковості
оргтехнолоіічна модель
матриця-таблиця
теоретичні концепти
методологічні орієнтири
український соціум
system of higher education
university
student age
psychological service
professional activity
psycho-prophylactic
psycho-diagnostics
psycho-education
psycho-correction
psycho-hygiene
levels of implementation psycho-prophylactic
mental health
cycle-committing approach
preventive psychology
theoretical model
cycle-committing model
principle of committing
organization-technological model
matrix-table
theoretical concepts
methodological guidelines
Ukrainian society
Дата публікації: 2016
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Надвинична, Т. Моделі і схеми профілактичної служби університету [Текст] / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. - 2016. - № 1. - С. 114-133.
Короткий огляд (реферат): У пропонованому дослідженні здійснена спроба визначити та змістово наповнити психопрофілактичний напрям професійної діяльності фахівців психологічної служби університету. Для цього, зважаючи на доволі широкий діапазон проблемних питань (нечіткість розуміння предмета психопрофілактики, невизначеність її цілей та методологічних принципів, відсутність власних специфічних форм і методів роботи та ін.), що перешкоджають компетентно визначити цей напрям діяльності як самодостатній у теорії та практиці психологічної служби ВНЗ, запропоновано хронологічну схему становлення останнього, згідно з яким відрефлексовано основні причини виникнення окресленого кола суперечностей. Проведений системний аналіз уможливив не лише виокремлення рівнів оргдіяльнісного здійснення психопрофілактики, а й дав змогу виявити їх співвідношення із базовими структурними компонентами роботи психолога-практика, що актуалізувало питання місця і ролі даного напряму у структурі діяльності вказаної служби. У зв’язку із недосконалістю понятійно-категорійного ладу розмежовано й уточнено низку понять, зокрема, конкретизовано найбільш загальне за змістом і широке за обсягом, й тому важко означуване, поняття “психічне здоров’я”, яке, з одного боку, є ключовим у вивченні вказаної проблематики, з іншого - належить до одного з найбільш спірних за значеннєво-смисловим наповненням. Проаналізувавши тематизми і концепти та врахувавши недоліки, які притаманні традиційним підходам, а головне - відштовхуючись від учинкового підходу в методології психологічної науки та моделей повного функціонального циклу модульно-розвивального освітнього метапроцесу інноваційної діяльності й психодидактичної творчості (за концепцією А.В. Фурмана), уперше презентовано теоретичну модель та матрицю-таблицю, що у взаємодоповненні уточнюють, конкретизують і деталізують ціле змістове та інструментальне збагачення повсякденної психопрофілактичної роботи фахівців ПСУ. In the proposed research implemented an attempted to determine and fill psycho-prophylactic direction of professional activity of specialists of psychological service of the university. For this, considering quite wide range of problem questions (illegibility of understanding the subject of psycho-prophylactic, uncertainty of its goals and methodological principles, absence of own specific forms and methods of work, etc.) that hinder competently determine this direction of activity as self-sufficient in theory and practice of psychological services of universities, proposed chronological scheme of establishment of the last one, whereby reflexived the main reasons of appearance such contradictions. Conducted system analysis made it possible not only singling out levels of organization-activity implementation of psycho-prophylactic but also made it possible to reveal their relationship to the basic structural components of work of psychologist-practitioner that actualized the question of the place and role of given direction in the structure of activity of the specified service. Due to imperfection of conceptual-categorical order demarcated and clarified a number of concepts, in particular concretized the most general in content and broad in scope and that’s why difficult signified concept “mental health” which on the one hand is the key to learning specified problem, and on the other - belongs to one of the most controversial for meaning-semantic filling. After analyzing themes and concepts and considering shortcomings which inherent to traditional approaches and the main – pushing from committing approach in methodology of psychological science and models of fully functional cycle of module-developing educational multiprocess of innovation activity and psycho-didactical creativity of A. V. Furman, firstly presented theoretical model and matrix-table that in complementarity clarify, concretize and detail goal-content and instrumental enrichment of everyday psycho-prophylactic activity of specialists of PSU.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4407
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2016. - № 1 (63)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Надвинична Т..pdf606.04 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.