Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/44481
Назва: Суб’єктно-діяльнісний підхід С.Л. Рубінштейна: неокантіанство і марксизм
Інші назви: Subject-activity approach of S.L. Rubinstein: Neo-Kantianism and Marxism
Автори: Гусельцева, Марина
Guseltseva, Marina
Ключові слова: методологія
історіографія
неокантіанство
марксизм
людина і світ
етика
принцип творчої самодіяльності
methodology
historiography
neo-Kantianism
Marxism
man and world
ethics
principle creative асtivity
Дата публікації: 2021
Видавництво: ЗУНУ
Бібліографічний опис: Гусельцева, М. Суб'єктно-діяльнісний підхід С. Л. Рубінштейна: неокантіанство і марксизм [Текст] / Марина Гусельцева // Психологія і суспільство. – 2021. – № 2. – С. 102-121.
Короткий огляд (реферат): Сторінки історії радянської психології нерідко містять лакуни, зумовлені як неповнотою чи недоступністю джерел, так і ідеологічними спотвореннями сприйняття та інтерпретації подій епохи тоталітаризму. Історико-психологічні реконструкції, наснажені в наші дні архівними і ревізіоністськими поворотами, а також методологією латентних змін, пропонують інші інтерпретаційні моделі, котрі, з одного боку, долають усталені міфологеми, з іншого – виявляють складну, суперечливу й неоднозначну картину розвитку соціогуманітарного знання першої половини ХХ ст. Під впливом глобалізації і транснаціональних дослідницьких проєктів сучасна історіографія так чи інакше оновлює методологічний інструментарій, звертається до поліпарадигмальності і трансдисциплінарності, намагається переходити від лінійних схем інтерпретації до конструкцій, котрі охоплюють, поряд з канонічними, маргінальні та неочевидні наративи і дискурси. У форматі нової інтерпретаційної моделі, що враховує історіографічні матеріали суміжних наук і приховані течії радянської культури, в інтелектуальній біографії С.Л. Рубінштейна виділені для аналізу три методологічні віхи: неокантіанський, марксистський, антропологічний (екзистенційний) періоди його наукової творчості. Підкреслюється, що радянська історіографія практично не залишала сумнівів щодо марксистських підстав суб’єктно-діяльнісного підходу С.Л. Рубінштейна, проте інші інтерпретаційні моделі не тільки занурюють історію психології в контексти епістемологічних поворотів соціогуманітарного знання ХХ століття, а й проблематизують сформовані уявлення, ставлять їх під сумнів. Серед таких проблематизацій постає проблема осмислення неокантіанських і марксистських передумов учення С.Л. Рубінштейна. Стверджується, що принцип творчої самодіяльності, уявлення про саморозвиток та індивідуалізацію суб’єкта, проблеми етики та цінностей як внутрішніх орієнтирів розвитку людини оприявнюють латентне неокантіанство в інтелектуальній біографії цього відомого вітчизняного мислителя. Pages history Soviet psychology often contain gaps, which are due to incomplete or inaccessible sources as well as to ideological distortions реrception and interpretation events epoch totalitarianism. Historical-psychological reconstructions, inspired these days archival and revisionist turns, as well as methodology latent change, offer other interpretative models, on one hand, overcoming established mythologems, and on other, revealing а complex, contradictory and ambiguous picture development socio-humanitarian knowledge first half 20th сеntury. Under influence globalization and transnational research projects, contemporary Russian historiography in one way or another updates its methodological tools, turns to polyparadigmatics and transdisciplinarity, and shifts from linear interpretative schemes to constructions that include marginal and non-obvious narratives and discourses along with canonical ones. In light new interpretive model, which takes into асcount historio-graphical materials related sciences as well as hidden currents Soviet culture, three methodological milestones are singled for analysis in S.L. Rubinstein’s intellectual biography: neo-Kantian, Marxist, and anthropological (existential) реriods scientific work. It is emphasized that Soviet historiography left almost no doubts concerning Marxist foundations S.L. Rubinstein’s subjectivе-асtivity арproach, but other models interpretation not only immerse Russian psychology in context epistemological twists and turns in socio-humanitarian knowledge 20th сеntury, but also problematize established ideas and call them into question. Among such problematizations is а comprehension neo-Kantian and Marxist premises S.L. Rubinstein’s doctrine. It is stated that principle creative асtivity, notion self-development and individuation subject, problem ethics and values as internal guidelines human development represent latent neo-Kantianism in intellectual biography scientist.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/44481
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2021. - № 2 (84)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Гусельцева.PDF471.62 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.