Конференції Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Logo

Перегляд

Підфонди цього фонду

ADVANCED COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGIES

International Conference Proceedings

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Збірник матеріалів заочно-дистанційної наукової конференції студентів і молодих вчених

Logo

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Збірник тез доповідей Міжнародної студентської науково-практичної WEB-конференції

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Збірник тез доповідей загальноуніверситетської наукової конференції

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ ТА ФІНАНСОВИХ РИНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Збірник тез доповідей Міжнародної наукової Інтернет конференції молодих вчених

БАНКІВСЬКИЙ ТА РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ : ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів

ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ НАУКИ І БІЗНЕСУ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

матеріали Національної науково-практичної конференції

ВЕКТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ І БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції

ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених

ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

ЕКОНОМІЧНА НАУКА СЬОГОДЕННЯ

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції

Logo

ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В XXI СТОЛІТТІ: НАЦІОНАЛЬНА ВІЗІЯ ТА ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених

ЕКОНОМІЧНІ, ПРАВОВІ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ СИСТЕМНИХ РЕФОРМ

Збірник тез доповідей за матеріалами наукової конференції професорсько-викладацького складу докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції

КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Матеріали школи-семінару молодих вчених і студентів СІТ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ-НАДАВАЧІВ ПОСЛУГ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЇХ ВИРІШЕННЯ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ КОДИ В ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВОМУ ТА СОЦІАЛЬНОМУ ДИСКУРСАХ

Матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ СИСТЕМНИХ РЕФОРМ

Матеріали Загальноуніверситетської наукової конференції професорсько-викладацького складу

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу

МОНЕТАРНІ І ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції

МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС ТА ЗАМКОВИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції

МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС ТА ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Збірник тез доповідей на Міжнародну науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених 12-13 травня 2016 року

Logo

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРАХ

Збірник матеріалів доповідей міжнародної науково-практичної конференції

НАПРЯМИ СТІЙКОГО ЗРОСТАННЯ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів та молодих вчених

Наукові збірники

Наукові збірники

НАУКОВІ ЧИТАННЯ ПАМ'ЯТІ С.І. ЮРІЯ

Збірник наукових праць

Новації та виклики юридичної освіти

Збірник матеріалів Міжнародної наукової студентської конференції

ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ І КОНТРОЛЬ : ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Збірник наукових праць всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ХХІ СТОЛІТТЯ : РЕАЛІЇ, НОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

Матеріали науково-практичної конференції

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ, БІЗНЕСУ І СУСПІЛЬСТВА В СЕРЕДОВИЩІ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН

Національна науково-практична конференція студентів і молодих вчених

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І БІЗНЕСУ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Міжнародна науково-практична конференція

ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ : ПОГЛЯД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської студентської конференції

Logo

ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА – ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції

ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів та молодих вчених

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Збірник наукових праць

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції

ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції

ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЛОГІСТИКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

Logo

РОЗВИТОК АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції за участю іноземних студентів

РОЗВИТОК НАУКИ ТА БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених

РОЗВИТОК НАУКИ І АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЗА 20 РОКІВ

Матеріали Всеукраїніської науково-практичної конференції

РОЗВИТОК ОСВІТИ, НАУКИ, ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

РОЗВИТОК РЕГІОНІВ ТА ГРОМАД В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ : ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАГРОЗИ

Збірник матеріалів доповідей міжнародної науково-практичної конференції

СЕКТОРАЛЬНІ АСИМЕТРІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ : МЕХАНІЗМИ ПОДОЛАННЯ В УМОВАХ НОВИХ ВИКЛИКІВ ТА ФАКТОРНИХ ОБМЕЖЕНЬ

Збірник матеріалів доповідей Всеукраїнської наукової internet-конференції з міжнародною участю

СЕКТОРИ ЕКОНОМІКИ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Збірник матеріалів доповідей міжнародної науково-практичної конференції

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ : ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРОТИРІЧЧЯ

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЧИННИК КОНСОЛІДАЦІЇ ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

щорічник наукових праць студентів та викладачів кафедри філософії та політології ЗУНУ

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Щорічник наукових праць студентів та викладачів кафедри філософії та політології

Logo

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ: ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених

СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції

СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ : ЛОКАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції

Logo

СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ADVANCED COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGIES

Матеріали Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ

СУЧАСНІ ТРЕНДИ ГЛОБАЛЬНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції

Logo

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І СУЧАСНА НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ І КРАЇН СВІТУ

Збірник тез доповідей Міжнародної наукової студентської конференції

ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ

Збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція»

Logo

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

УКРАЇНА В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів та молодих вчених

УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМ РИНКОМ: ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

Збірник матеріалів доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, СТАЛЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Праці Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених

Logo

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОМОГОСПОДАРСТВА : ПОГЛЯДИ НАУКОВЦІВ І ПРАКТИКІВ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОМОГОСПОДАРСТВА: ПОГЛЯДИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської студентської Інтернет-конференції кафедри фінансів ім. С. І. Юрія ТНЕУ

ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФІНАНСОВОГО ПРОСТОРУ ТА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДУМКИ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТІ, НАУЦІ, ЕКОНОМІЦІ

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО- КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ : ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ ТА ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Збірник тез доповідей загальноуніверситетської наукової конференції

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

ІНФОРМАЦІЯ ТА СОЦІУМ

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

Зібрання цього фонду